لومیر قطر 8 ارتفاع 5 سانت

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

آلومینیوم

3 colored-SMD20W