لومیر قطر 6 ارتفاع 10 سانت

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

آلومینیوم

3 colored-SMD8W