سولاریس یک طرفه

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

یک طرفه

آلومینیوم